Cookie

Wij gebruiken op onze website cookies, om de gebruikerservaringen voortdurend te verbeteren. Als u daar niet mee akkoord gaat, stellen wij een cookie in die voorkomt dat u deze melding in de toekomst nogmaals te zien krijgt.
Meer informatie op de pagina Gegevensbescherming! !

OK!
No
Händlersuche
Suche
Merkliste

AGBs

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

 

1. Algemeen

1.1 Ook met betrekking tot toekomstige transacties zijn uitsluitend de volgende voorwaarden van toepassing op schriftelijke offertes, leveringen en prestaties. Afwijkende voorwaarden - vooral in inkoopvoorwaarden - worden tegengesproken. Ze gelden voor ons alleen, als wij de afwijking schriftelijk hebben bevestigd.

1.2 Verkoopprospectussen, prijslijsten, offertes of andere documentaties bevatten geen garantie als bedoeld in § 443 Duits Burgerlijk Wetboek. Wij behouden ons indien nodig het recht voor beschrijvingen van goederen te veranderen en eventuele fouten te verbeteren, zonder dat een aansprakelijkheid ontstaat voor schade op grond van deze gevallen.

1.3 De besteller is verplicht alle contractdocumenten, specificaties en prijslijsten streng vertrouwelijk te behandelen en ze alleen in het kader van zijn bedrijvigheid te gebruiken.


2. Bestelling

2.1 Bestellingen leiden tot een contractafsluiting, als ze binnen drie weken na ontvangst schriftelijk werden bevestigd.

2.2 De besteller is alleen verantwoordelijk voor de inhoud en vooral voor de juistheid van zijn bestelling. Hij zal uit eigen beweging alle vereiste inlichtingen - vooral in geval van speciale fabricages - binnen een passende termijn verstrekken.


3. Prijzen

3.1 De leveringsprijzen richten zich telkens naar de actuele prijslijst van de leverancier en zijn - in zoverre geen andere overeenkomsten zijn gesloten - inclusief verpakking en - als deze van toepassing is - de geldende wettelijke btw.


4. Betalingen, compensatie enz., lidmaatschap van een groep

4.1 In zoverre geen andere overeenkomsten werden gesloten, moeten facturen binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek van korting door overschrijving per bankgiro worden betaald. Beslissend voor de inachtneming is de creditering van onze rekeningen.

4.2 Er mag alleen worden gecompenseerd en/of er mag alleen een retentierecht worden uitgeoefend met betrekking tot bij gewijsde vastgestelde of zowel qua reden als hoogte onbetwiste tegenvorderingen.

4.3 In zoverre het betalingsverkeer via een groep of een centrale betalingsinstantie wordt afgewikkeld, hebben betalingen van de koper aan de groep tegenover ons alleen een schuldbevrijdende werking, als ze door de groep of de betalingsinstantie aan ons werden doorgegeven.


5. Leveringstermijnen

5.1 Leveringstermijnen zijn principieel niet-bindend. Vaste termijnen en eindtermijnen gelden pas, nadat ze uitdrukkelijk schriftelijk werden bevestigd.

5.2 De leverancier heeft het recht reeds voor het overeengekomen tijdstip te leveren. Bovendien zijn gedeeltelijke leveringen toegestaan, in zoverre dit van de koper gevergd kan worden.

5.3 Bij overschrijdingen van een overeengekomen leveringstermijn moet de bestelller een uiterste termijn van minstens drie weken schriftelijk vastleggen, voordat hij rechten op grond van een gebrekkige nakoming van het contract of de wettelijke garantie kan doen gelden.

5.4 In geval van verzuim grondende aanmaningen betreffende de levering moet aan de leverancier een leveringstermijn van minstens drie weken worden toegestaan.

5.5 In zoverre de leverancier niet instaat voor vertragingen bij de levering, wordt de leveringstermijn adequaat verlengd, zonder dat de besteller hieraan rechten kan ontlenen. Duurt de belemmering echter langer dan drie maanden, heeft de besteller na het vastleggen van een adequate uiterste termijn als bedoeld in de cijfers 5.3 resp. 5.4 het recht, van het contract terug te treden.


6. Retourgoederen

6.1 Voor retourgoederen - vooral in geval van tentoonstellingsgoederen - zijn wettelijke garantieaanspraken wegens gebreken principieel uitgesloten.


7. Dragen van het risico, reclamatie- en onderzoeksplicht

7.1 Er wordt geleverd op het leveringsadres, dat door de besteller wordt aangegeven.

7.2 In zoverre met de klant niet uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen, wordt af fabriek geleverd. Het leveringsrisico gaat op de koper over, zodra de zending aan de vrachtvervoerder is overhandigd of met het oog op verzending het fabrieksterrein heeft verlaten. Wordt de verzending op verzoek van de koper uitgesteld, gaat het risico op hem over op het ogenblik waarop wordt meegedeeld dat de goederen verzendklaar zijn.

7.3 De besteller of de door hem aangegeven ontvanger moet transportschaden of leveringen, waarvan de hoeveelheden kleiner zijn dan de bestelde hoeveelheden, onmiddellijk laten bevestigen door de betreffende vrachtvervoerder. Hij moet verder de geleverde goederen als bedoeld in §§ 377, 378 Duits Wetboek van Koophandel onmiddellijk - indien nodig ook steekproefsgewijs - onderzoeken. Zichtbare gebreken en schaden moeten onmiddellijk en niet-zichtbare gebreken en schaden onmiddellijk na de ontdekking ervan worden gespecifieerd en schriftelijk gereclameerd.


8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Tot de volledige betaling van de levering en van alle schulden op grond van de bestaande zakelijke relatie, die de leverende firma nu of in de toekomst tegenover de verwerver wegens om het even welke rechtsgronden toekomen (inclusief alle rekening-courantsaldovorderingen), behoudt de leverancier zich de eigendom voor van de geleverde goederen. Op verzoek geeft de verkoper te zijner keuze goederen vrij, in zoverre hun waarde de vorderingen permanent met meer dan 20 % overschrijdt.

8.2 De verwerver heeft het recht de goederen te verkopen in het kader van de reglementaire handelsactiviteiten. Veranderingen of omvormingen gebeuren steeds voor de leverancier als fabrikant, maar zonder verplichting voor hem. Vervalt de (mede-)eigendom van de leverende firma door verbinding of verwerking, wordt reeds nu overeengekomen dat de (mede-)eigendom van de verwerver van de één geheel vormende zaak evenredig aan de factuurwaarde van de geleverde goederen op de leverancier overgaat. De mede-eigendom wordt gratis bewaard.

8.3 De leverancier heeft het recht de goederen volledig of gedeeltelijk terug te eisen of af te halen, ze anders te verkopen of anders daarover te beschikken, zolang de verwerver niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen tegenover de leverende firma. De terugname wordt niet als terugtreding van het contract beschouwd. De besteller staat alle aanspraken, die voortvloeien uit de doorverkoop van de goederen, aan de leverancier af met inachtneming van cijfer 8.1 zin 2. De cessie betreft ook de vorderingen wegens andere rechtsgronden; het gaat daarbij vooral om verzekeringsuitkeringen of eisen tot schadeloosstelling in geval van beschadiging van de voorbehoudsgoederen, die de verwerver toekomen tegenover de betreffende schuldenaar. De leverancier neemt de cessie reeds nu aan.

8.4 Inpandgeving of eigendomsoverdracht tot zekerheid is verboden. Panding of andere ingrepen van derden moet de verwerver onmiddellijk meedelen aan de leverancier, waarbij hij de vereiste en de door de leverancier extra geëiste stukken moet overhandigen. Bij niet-inachtneming van deze verplichting heeft de besteller het recht te eisen, dat de terugvorderingsrechten van de verwerver tegenover derden aan hem worden afgestaan. Alle kosten, die voortvloeien uit een overtreding van deze voorschriften, vallen ten laste van de besteller.


9. Wettelijke garantie, schadevergoeding

9.1 De leverancier is aansprakelijk voor gebreken van de zaak en juridische gebreken vanaf de overgang van het risico voor een periode van twee jaar met uitzondering van de regeling van § 634 a lid 1 nr. 2 Duits Burgerlijk Wetboek.

9.2 In geval van een gebrek der zaak heeft de leverancier te zijner keuze het recht op nakoming achteraf door verbetering achteraf of vervangende levering. De besteller heeft pas na mislukte nakoming achteraf - waarvan uit te gaan is, als twee pogingen tot nakoming achteraf zijn mislukt - het recht van het contract terug te treden of mindering te doen gelden.

9.3 Schadevorderingen of aanspraken op vergoeding van kosten van de besteller – op welke rechtsgrond dan ook – vooral wegens schending van verplichtingen op grond van de verbintenis, verzuim alsook onrechtmatige daad zijn uitgesloten. Dit geldt niet in geval van dwingende aansprakelijkheid (bijv. overeenkomstig de Productaansprakelijkheidswet), opzet, grove nalatigheid, schending van het leven, lichamelijk letsel en benadeling van de gezondheid of schending van wezenlijke contractuele verplichtingen. De aanspraken bij schending van wezenlijke contractuele verplichtingen zijn echter beperkt tot de voorzienbare schaden, die typisch zijn voor het contract, in zoverre geen sprake is van opzet of grove nalatigheid of aansprakelijkheid wegens schending van het leven, lichamelijk letsel en benadeling van de gezondheid. Met de bovenstaande regeling is geen verandering van de bewijslast ten nadele van de besteller verbonden. Moet schade worden vergoed wegens verzuim of in plaats van de prestatie, moet een vergoeding worden betaald van 0,5 % voor iedere voltooide week van het verzuim - in totaal echter beperkt tot 5 % van de nettoprijs - voor het deel van de levering, dat wegens het verzuim niet in bedrijf gesteld kon worden, tenzij de besteller een hogere ontstane schade aantoont.

9.4 Aanspraken van de besteller op grond van § 478 Duits Burgerlijk Wetboek blijven in principe onverminderd van kracht. Voordat de besteller een schade bij de eindverbruiker betaalt, moet hij de leverancier informeren en hem in de gelegenheid stellen een opgetreden fout of schade zelf te verhelpen. Mocht dit niet mogelijk zijn of een betreffende informatie vruchteloos zijn, omvat de plicht tot schadeloosstelling van de leverancier de noodzakelijke kosten, die de besteller in het kader van de zelfkosten zonder winsttoeslag kan aantonen. De leverancier heeft te zijner keus het recht de besteller een andere passende tegenprestatie - zoals bijv. speciale rabatten, tentoonstellingsrabatten of andere vergoedingen - aan te bieden. In zoverre zulke schaden in het kader van de productaansprakelijkheidsverzekering worden vergoed, is de omvang van de eis tot schadeloosstelling gelijk aan de daadwerkelijke verzekeringsuitkering.

9.5 De besteller mag geen aanspraken op grond van een gebrekkige nakoming van het contract of de wettelijke garantie aan derden - vooral eindgebruikers - afstaan.

9.6 Een uitsluiting van aansprakelijkheid die op ons van toepassing is, geldt ook voor onze medewerkers en de uitvoeringsagenten die voor ons actief zijn.


10. Rechtskeuze; bevoegde rechtbank

10.1 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Duitse recht van toepassing. Het recht van het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

10.2 Plaats van nakoming is de zetel van de leverende firma subsidiair de plaats van de overgang van het risico.

10.3 De contractanten verklaren dat de rechtbank van de zetel van de leverende firma de uitsluitend bevoegde rechtbank is. De leverancier behoudt zich echter het recht voor ook bij de rechtbank, die voor de verwerver bevoegd is, een rechtsvordering in te stellen.


Stand maart 2005

 

1.   Allgemeines

1.1 Schriftliche Angebote, Lieferungen und Leistungen erfolgen auch für künftige Geschäfte ausschließlich zu den nachfolgenden Bedingungen. Abweichenden Bestimmungen insbesondere in Einkaufsbedingungen wird widersprochen. Sie sind uns gegenüber erst dann wirksam, wenn wir die Abweichung schriftlich bestätigt haben.
1.2 Verkaufsprospekte, Preislisten, Angebotsunterlagen oder sonstige Dokumen-tationen beinhalten keine Garantie im Sinne des § 443 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Wir behalten uns vor, im Bedarfsfall Warenbeschreibungen abzuändern etwaige Fehler zu korrigieren, ohne dass für Schäden aus diesen Fällen eine Haftung entsteht.
1.3 Der Besteller ist verpflichtet, alle Vertragsunterlagen, Spezifizierungen und Preislisten streng vertraulich zu behandeln und sie nur im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit zu verwenden. Die Lieferbedingungen ersetzen alle anderen Vereinbarungen, die durch die Vertragspartner vorher schriftlich oder mündlich getroffen wurden.


2.   Bestellung

2.1 Bestellungen führen dann zum Vertrags-abschluss, wenn sie innerhalb von drei Wochen nach Zugang schriftlich bestätigt wurden.
2.2 Der Besteller ist für den Inhalt insbesondere die Genauigkeit seiner Bestellung allein verantwortlich. Er wird unaufgefordert jede erforderliche Information insbesondere im Fall von Sonderanfertigungen in angemessener Zeit zur Verfügung stellen.


3.   Preise

3.1 Die Lieferpreise richten sich nach der jeweils aktuellen Preisliste des Lieferanten und verstehen sich – soweit keine anderweitigen Vereinbarungen getroffen sind – einschließlich Verpackung und – sofern diese zu erheben ist – zzgl. der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer. 


4.   Zahlungen, Aufrechnung etc., Verbandszugehörigkeit

4.1 Sofern keine anderweitigen schriftlichen Vereinbarungen getroffen wurden, sind Rechnungen innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Skontoabzug durch Banküberweisung zu zahlen. Maßgeblich für die Fristeinhaltung ist die Gutschrift auf unseren Konten.
4.2 Die Erklärung der Aufrechung und/oder die Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist nur zulässig mit rechtskräftig festgestellten oder sowohl dem Grund als auch der Höhe nach unstreitigen Gegenforderungen.
4.3 Soweit der Zahlungsverkehr über einen Verband oder eine Zentralregulierungsstelle abgewickelt wird, haben Zahlungen des Käufers an den Verband uns gegenüber nur dann schuldbefreiende Wirkung, wenn sie  vom Verband oder der Regulierungsstelle an uns weitergeleitet wurden.


5.   Liefertermine

5.1 Liefertermine sind grundsätzlich unverbindlich. Fix- und Endtermine gelten nur nach ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung.
5.2 Der Lieferant ist berechtigt, bereits vor dem vereinbarten Liefertermin auszuliefern. Darüber hinaus ist er zu Teilleistungen in zumutbarem Umfang berechtigt.
5.3 Bei Überschreitungen eines vereinbarten Liefertermins hat der Besteller eine schriftliche Nachfrist von mindestens drei Wochen zu setzen, bevor er Rechte aus Leistungsstörungen oder Gewährleistung geltend machen kann.
5.4 Verzugsbegründende Mahnungen zur Lieferung müssen dem Lieferanten eine Frist von mindestens drei Wochen zur Lieferung einräumen.
5.5 Sofern Lieferverzögerungen vom Lieferanten nicht zu vertreten sind, verlängert sich die Lieferfrist angemessen,  ohne dass der Besteller hieraus Rechte herleiten kann. Dauert die Behinderung allerdings länger als drei Monate, ist der Besteller nach angemessener Nachfristsetzung im Sinne der Ziffern 5.3 bzw. 5.4 berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.


6.   Warenretouren

6.1 Warenretouren insbesondere bei Ausstellungsware sind grundsätzlich von Mängelgewährleistungsansprüchen ausgeschlossen.


7.   Gefahrtragung, Rüge- und Untersuchungspflicht

7.1 Die Lieferung erfolgt nach Wahl des Bestellers an die von ihm bezeichnete Lieferadresse.
7.2 Sofern mit dem Kunden nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, erfolgt die Lieferung ab Werk. Die Liefergefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an den Frachtführer übergeben ist oder zwecks Versendung das Werksgelände verlassen hat. Wird der Versand auf Wunsch des Käufers verzögert, geht die Gefahr mit Meldung der Versandbereitschaft auf ihn über. 
7.3 Der Besteller oder der von ihm bezeichnete Empfänger hat Transportschäden oder Minderlieferungen unverzüglich durch den jeweiligen Transportführer bescheinigen zu lassen. Er ist weiterhin verpflichtet, die gelieferte Ware unverzüglich im Sinne der §§ 377, 378 Handelsgesetzbuch (HGB) notfalls auch stichprobenartig zu überprüfen. Offensichtliche Mängel und Schäden sind unverzüglich, nicht erkennbare Mängel und Schäden unverzüglich nach ihrer Entdeckung spezifiziert schriftlich zu rügen.


8.   Eigentumsvorbehalt

8.1 Bis zur vollständigen Bezahlung der Lieferung und Regulierung sämtlicher Verbindlichkeiten aus der bestehenden Geschäftsverbindung, welche der Lieferfirma aus jeglichem Rechtsgrund gegen den Erwerber jetzt oder künftig zustehen inklusive sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent, behält sich der Lieferant das Eigentum an den gelieferten Waren vor. Der Verkäufer gibt auf Verlangen nach seiner Wahl Ware frei, soweit ihr Wert die Forderungen nachhaltig um mehr als 20 % übersteigt.
8.2 Der Erwerber ist berechtigt, die Ware im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäfts-ganges zu veräußern. Verarbeitungen oder Umbildungen erfolgen stets für den Lieferanten als Hersteller jedoch ohne Verpflichtung für ihn. Erlischt das (Mit-)Eigentum der Lieferfirma durch Verbindung oder Verarbeitung, wird bereits jetzt vereinbart, dass das (Mit-)Eigentum des Erwerbers an der einheitlichen Sache wertanteilig in Höhe des Rechnungswertes der gelieferten Ware auf den Lieferanten übergeht. Die Verwahrung des Miteigentums erfolgt unentgeltlich.
8.3 Der Lieferant hat das Recht, Ware insgesamt oder teilweise zurückzufordern oder abzuholen, sie anderweitig zu verkaufen oder sonst wie hierüber zu verfügen, solange die Zahlungsverpflichtungen des Erwerbers gegenüber der Lieferfirma nicht vollständig erfüllt sind. Die Rücknahme gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag. Der Besteller tritt sämtliche Ansprüche aus der Weiter-veräußerung der Ware an den Lieferanten nach Maßgabe der Ziffer 8.1 Satz 2 ab. Die Abtretung erstreckt sich auch auf Forderungen aus sonstigem Rechtsgrund insbesondere auf Versicherungsleistungen oder Ersatzansprüche bei Beschädigung der Vorbehaltsware, die dem Erwerber gegen den jeweils Verpflichteten zustehen. Der Lieferant nimmt die Abtretung bereits jetzt an.
8.4 Verpfändungen oder Sicherungsüber-eignungen sind unzulässig. Pfändungen oder sonstige Eingriffe Dritter hat der Erwerber unverzüglich dem Lieferanten unter Beifügung der erforderlichen und von diesem zusätzlich angeforderten Unterlagen bekannt zu geben. Bei Verstößen gegen diese Verpflichtung ist der Besteller berechtigt, sich die Herausgabean-sprüche des Erwerbers gegen Dritte abtreten zu lassen. Alle aus einem Verstoß gegen diese Vorschriften resultierenden Kosten gehen zu Lasten des Bestellers.

 

9.   Gewährleistung, Schadenersatz

9.1 Der Lieferant haftet für Sach- und Rechtsmängel ab Gefahrübergang für die Dauer von zwei Jahren mit Ausnahme der Regelung des § 634 a Abs. 1 Nr. 2 BGB.
9.2 Im Falle eines Sachmangels hat der Lieferant nach seiner Wahl das Recht auf Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Der Besteller hat erst nach gescheiterter Nacherfüllung, die erst dann anzunehmen ist, wenn zwei Nacherfüllungsversuche fehlgeschlagen sind das Recht, vom Vertrag zurückzutreten oder Minderung geltend zu machen. 
9.3 Schaden- und Aufwendungser-satzansprüche des Bestellers – gleich aus welchem Rechtsgrund – insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuld-verhältnis, Verzug sowie aus unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird z.B. nach Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen Verletzung wesentli-cher Vertragspflichten. Die Ansprüche bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten sind jedoch auf den vertragstypischen, vorherseh-baren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden. Ist Schadenersatz wegen Verzuges oder statt der Leistung zu gewähren, so ist eine Entschädigung für jede vollendete Woche des Verzuges von je 0,5 % insgesamt höchstens jedoch von 5 % des Nettopreises für den Teil der Lieferung zu zahlen, der wegen des Verzuges nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen werden konnte, es sei denn, der Besteller weist den Eintritt eines höheren Schadens nach.
9.4 Ansprüche des Bestellers aus § 478 BGB bleiben grundsätzlich unberührt. Bevor der Besteller einen Schaden beim Endverbraucher reguliert, hat er den Lieferanten zu informieren und ihm Gelegenheit zur selbständigen Beseitigung eines aufgetretenen Fehlers oder Schadens einzuräumen. Sollte dies nicht möglich sein oder eine entsprechende Infor-mation ergebnislos verlaufen, erstreckt sich die Ersatzpflicht des Lieferanten auf die notwendi-gen Aufwendungen, die der Besteller im Rahmen eines Selbstkostenpreises ohne Gewinnzuschlag nachweislich getätigt hat. Der Lieferant ist nach seiner Wahl berechtigt, dem Besteller eine adäquate anderweitige Gegen-leistung beispielsweise in Form von Sonder-rabatten, Ausstellungsrabatten oder sonstigen Vergütungen zukommen zu lassen. Sofern derartige Schäden im Rahmen der Produkthaft-pflichtversicherung erstattet werden, erstreckt sich die Höhe des Ersatzanspruches auf die tatsächlich erbrachte Versicherungsleistung. 
9.5 Dem Besteller ist es untersagt, Ansprüche aus Leistungsstörungen oder Gewährleistung an Dritte, insbesondere den Endverbraucher abzutreten. 
9.6 Ein für uns gültiger Haftungsausschluss gilt auch für unsere Mitarbeiter und die für uns tätigen Erfüllungsgehilfen.


10.   Rechtswahl; Gerichtsstand

10.1 Diese Vereinbarung unterliegt ausschließlich dem deutschen Recht. Das Recht des Wiener UN-Übereinkommens über Verträge über den internationalen Warenkauf gilt nicht. 
10.2 Erfüllungsort der jeweilige Geschäftssitz der Lieferfirma hilfsweise der Ort des Gefahrübergangs. 
10.3 Darüber erklären die Vertragsparteien die ausschließliche Zuständigkeit des Gerichtsstandes am jeweiligen Geschäftssitz der Lieferfirma. Der Lieferant behält sich das Recht jedoch vor, auch an dem für den Erwerber zuständigen Gericht zu klagen. 


Stand März 2005