Händlersuche
Suche
Merkliste

AGBs

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

 

1. Algemeen

1.1 Ook met betrekking tot toekomstige transacties zijn uitsluitend de volgende voorwaarden van toepassing op schriftelijke offertes, leveringen en prestaties. Afwijkende voorwaarden - vooral in inkoopvoorwaarden - worden tegengesproken. Ze gelden voor ons alleen, als wij de afwijking schriftelijk hebben bevestigd.

1.2 Verkoopprospectussen, prijslijsten, offertes of andere documentaties bevatten geen garantie als bedoeld in § 443 Duits Burgerlijk Wetboek. Wij behouden ons indien nodig het recht voor beschrijvingen van goederen te veranderen en eventuele fouten te verbeteren, zonder dat een aansprakelijkheid ontstaat voor schade op grond van deze gevallen.

1.3 De besteller is verplicht alle contractdocumenten, specificaties en prijslijsten streng vertrouwelijk te behandelen en ze alleen in het kader van zijn bedrijvigheid te gebruiken.


2. Bestelling

2.1 Bestellingen leiden tot een contractafsluiting, als ze binnen drie weken na ontvangst schriftelijk werden bevestigd.

2.2 De besteller is alleen verantwoordelijk voor de inhoud en vooral voor de juistheid van zijn bestelling. Hij zal uit eigen beweging alle vereiste inlichtingen - vooral in geval van speciale fabricages - binnen een passende termijn verstrekken.


3. Prijzen

3.1 De leveringsprijzen richten zich telkens naar de actuele prijslijst van de leverancier en zijn - in zoverre geen andere overeenkomsten zijn gesloten - inclusief verpakking en - als deze van toepassing is - de geldende wettelijke btw.


4. Betalingen, compensatie enz., lidmaatschap van een groep

4.1 In zoverre geen andere overeenkomsten werden gesloten, moeten facturen binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek van korting door overschrijving per bankgiro worden betaald. Beslissend voor de inachtneming is de creditering van onze rekeningen.

4.2 Er mag alleen worden gecompenseerd en/of er mag alleen een retentierecht worden uitgeoefend met betrekking tot bij gewijsde vastgestelde of zowel qua reden als hoogte onbetwiste tegenvorderingen.

4.3 In zoverre het betalingsverkeer via een groep of een centrale betalingsinstantie wordt afgewikkeld, hebben betalingen van de koper aan de groep tegenover ons alleen een schuldbevrijdende werking, als ze door de groep of de betalingsinstantie aan ons werden doorgegeven.


5. Leveringstermijnen

5.1 Leveringstermijnen zijn principieel niet-bindend. Vaste termijnen en eindtermijnen gelden pas, nadat ze uitdrukkelijk schriftelijk werden bevestigd.

5.2 De leverancier heeft het recht reeds voor het overeengekomen tijdstip te leveren. Bovendien zijn gedeeltelijke leveringen toegestaan, in zoverre dit van de koper gevergd kan worden.

5.3 Bij overschrijdingen van een overeengekomen leveringstermijn moet de bestelller een uiterste termijn van minstens drie weken schriftelijk vastleggen, voordat hij rechten op grond van een gebrekkige nakoming van het contract of de wettelijke garantie kan doen gelden.

5.4 In geval van verzuim grondende aanmaningen betreffende de levering moet aan de leverancier een leveringstermijn van minstens drie weken worden toegestaan.

5.5 In zoverre de leverancier niet instaat voor vertragingen bij de levering, wordt de leveringstermijn adequaat verlengd, zonder dat de besteller hieraan rechten kan ontlenen. Duurt de belemmering echter langer dan drie maanden, heeft de besteller na het vastleggen van een adequate uiterste termijn als bedoeld in de cijfers 5.3 resp. 5.4 het recht, van het contract terug te treden.


6. Retourgoederen

6.1 Voor retourgoederen - vooral in geval van tentoonstellingsgoederen - zijn wettelijke garantieaanspraken wegens gebreken principieel uitgesloten.


7. Dragen van het risico, reclamatie- en onderzoeksplicht

7.1 Er wordt geleverd op het leveringsadres, dat door de besteller wordt aangegeven.

7.2 In zoverre met de klant niet uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen, wordt af fabriek geleverd. Het leveringsrisico gaat op de koper over, zodra de zending aan de vrachtvervoerder is overhandigd of met het oog op verzending het fabrieksterrein heeft verlaten. Wordt de verzending op verzoek van de koper uitgesteld, gaat het risico op hem over op het ogenblik waarop wordt meegedeeld dat de goederen verzendklaar zijn.

7.3 De besteller of de door hem aangegeven ontvanger moet transportschaden of leveringen, waarvan de hoeveelheden kleiner zijn dan de bestelde hoeveelheden, onmiddellijk laten bevestigen door de betreffende vrachtvervoerder. Hij moet verder de geleverde goederen als bedoeld in §§ 377, 378 Duits Wetboek van Koophandel onmiddellijk - indien nodig ook steekproefsgewijs - onderzoeken. Zichtbare gebreken en schaden moeten onmiddellijk en niet-zichtbare gebreken en schaden onmiddellijk na de ontdekking ervan worden gespecifieerd en schriftelijk gereclameerd.


8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Tot de volledige betaling van de levering en van alle schulden op grond van de bestaande zakelijke relatie, die de leverende firma nu of in de toekomst tegenover de verwerver wegens om het even welke rechtsgronden toekomen (inclusief alle rekening-courantsaldovorderingen), behoudt de leverancier zich de eigendom voor van de geleverde goederen. Op verzoek geeft de verkoper te zijner keuze goederen vrij, in zoverre hun waarde de vorderingen permanent met meer dan 20 % overschrijdt.

8.2 De verwerver heeft het recht de goederen te verkopen in het kader van de reglementaire handelsactiviteiten. Veranderingen of omvormingen gebeuren steeds voor de leverancier als fabrikant, maar zonder verplichting voor hem. Vervalt de (mede-)eigendom van de leverende firma door verbinding of verwerking, wordt reeds nu overeengekomen dat de (mede-)eigendom van de verwerver van de één geheel vormende zaak evenredig aan de factuurwaarde van de geleverde goederen op de leverancier overgaat. De mede-eigendom wordt gratis bewaard.

8.3 De leverancier heeft het recht de goederen volledig of gedeeltelijk terug te eisen of af te halen, ze anders te verkopen of anders daarover te beschikken, zolang de verwerver niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen tegenover de leverende firma. De terugname wordt niet als terugtreding van het contract beschouwd. De besteller staat alle aanspraken, die voortvloeien uit de doorverkoop van de goederen, aan de leverancier af met inachtneming van cijfer 8.1 zin 2. De cessie betreft ook de vorderingen wegens andere rechtsgronden; het gaat daarbij vooral om verzekeringsuitkeringen of eisen tot schadeloosstelling in geval van beschadiging van de voorbehoudsgoederen, die de verwerver toekomen tegenover de betreffende schuldenaar. De leverancier neemt de cessie reeds nu aan.

8.4 Inpandgeving of eigendomsoverdracht tot zekerheid is verboden. Panding of andere ingrepen van derden moet de verwerver onmiddellijk meedelen aan de leverancier, waarbij hij de vereiste en de door de leverancier extra geëiste stukken moet overhandigen. Bij niet-inachtneming van deze verplichting heeft de besteller het recht te eisen, dat de terugvorderingsrechten van de verwerver tegenover derden aan hem worden afgestaan. Alle kosten, die voortvloeien uit een overtreding van deze voorschriften, vallen ten laste van de besteller.


9. Wettelijke garantie, schadevergoeding

9.1 De leverancier is aansprakelijk voor gebreken van de zaak en juridische gebreken vanaf de overgang van het risico voor een periode van twee jaar met uitzondering van de regeling van § 634 a lid 1 nr. 2 Duits Burgerlijk Wetboek.

9.2 In geval van een gebrek der zaak heeft de leverancier te zijner keuze het recht op nakoming achteraf door verbetering achteraf of vervangende levering. De besteller heeft pas na mislukte nakoming achteraf - waarvan uit te gaan is, als twee pogingen tot nakoming achteraf zijn mislukt - het recht van het contract terug te treden of mindering te doen gelden.

9.3 Schadevorderingen of aanspraken op vergoeding van kosten van de besteller – op welke rechtsgrond dan ook – vooral wegens schending van verplichtingen op grond van de verbintenis, verzuim alsook onrechtmatige daad zijn uitgesloten. Dit geldt niet in geval van dwingende aansprakelijkheid (bijv. overeenkomstig de Productaansprakelijkheidswet), opzet, grove nalatigheid, schending van het leven, lichamelijk letsel en benadeling van de gezondheid of schending van wezenlijke contractuele verplichtingen. De aanspraken bij schending van wezenlijke contractuele verplichtingen zijn echter beperkt tot de voorzienbare schaden, die typisch zijn voor het contract, in zoverre geen sprake is van opzet of grove nalatigheid of aansprakelijkheid wegens schending van het leven, lichamelijk letsel en benadeling van de gezondheid. Met de bovenstaande regeling is geen verandering van de bewijslast ten nadele van de besteller verbonden. Moet schade worden vergoed wegens verzuim of in plaats van de prestatie, moet een vergoeding worden betaald van 0,5 % voor iedere voltooide week van het verzuim - in totaal echter beperkt tot 5 % van de nettoprijs - voor het deel van de levering, dat wegens het verzuim niet in bedrijf gesteld kon worden, tenzij de besteller een hogere ontstane schade aantoont.

9.4 Aanspraken van de besteller op grond van § 478 Duits Burgerlijk Wetboek blijven in principe onverminderd van kracht. Voordat de besteller een schade bij de eindverbruiker betaalt, moet hij de leverancier informeren en hem in de gelegenheid stellen een opgetreden fout of schade zelf te verhelpen. Mocht dit niet mogelijk zijn of een betreffende informatie vruchteloos zijn, omvat de plicht tot schadeloosstelling van de leverancier de noodzakelijke kosten, die de besteller in het kader van de zelfkosten zonder winsttoeslag kan aantonen. De leverancier heeft te zijner keus het recht de besteller een andere passende tegenprestatie - zoals bijv. speciale rabatten, tentoonstellingsrabatten of andere vergoedingen - aan te bieden. In zoverre zulke schaden in het kader van de productaansprakelijkheidsverzekering worden vergoed, is de omvang van de eis tot schadeloosstelling gelijk aan de daadwerkelijke verzekeringsuitkering.

9.5 De besteller mag geen aanspraken op grond van een gebrekkige nakoming van het contract of de wettelijke garantie aan derden - vooral eindgebruikers - afstaan.

9.6 Een uitsluiting van aansprakelijkheid die op ons van toepassing is, geldt ook voor onze medewerkers en de uitvoeringsagenten die voor ons actief zijn.


10. Rechtskeuze; bevoegde rechtbank

10.1 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Duitse recht van toepassing. Het recht van het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

10.2 Plaats van nakoming is de zetel van de leverende firma subsidiair de plaats van de overgang van het risico.

10.3 De contractanten verklaren dat de rechtbank van de zetel van de leverende firma de uitsluitend bevoegde rechtbank is. De leverancier behoudt zich echter het recht voor ook bij de rechtbank, die voor de verwerver bevoegd is, een rechtsvordering in te stellen.


Stand maart 2005

1. Allgemeines

1.1. Zwischen burgbad und dem Käufer gelten für die gesamte Geschäftsbeziehung ausschließlich diese AGB. Diese gelten, vorbehaltlich einer Änderung, auch für künftige Geschäftsbeziehungen zwischen burgbad und dem Käufer, ohne dass es ihrer erneuten Einbeziehung bedarf. Anderen Einkaufsbedingungen oder sonstigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Käufers wird ausdrücklich widersprochen. Diese AGB gelten auch dann ausschließlich, wenn burgbad in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender Geschäftsbeziehungen des Käufers die Lieferung an diesen vorbehaltlos ausführen.

1.2. Besteht zwischen dem Käufer und burgbad eine Rahmenvereinbarung, gelten diese AGB sowohl für die Rahmenvereinbarung, als auch für den einzelnen Auftrag.

1.3. Diese AGB gelten nicht für Verbraucher im Sinne des § 13 BGB.

 

2. Bestellung

2.1. Angebote von burgbad sind freibleibend und stellen soweit sich aus den Umständen nichts anderes ergibt lediglich eine Aufforderung an den Käufer dar, burgbad bestimmte, definitive Vertragsangebote zu unterbreiten („invitatio ad offerendum“). Stellt burgbad dem Käufer Zeichnungen oder technische Unterlagen über einen angebotenen technischen Kaufgegenstand zur Verfügung, verbleiben diese im Eigentum von burgbad.

2.2. burgbad ist berechtigt, Vertragsangebote des Käufers, etwa in Form von Bestellungen, innerhalb von 14 Tagen anzunehmen. In dieser Zeit ist der Käufer an seine Vertragserklärung gebunden.

 

3. Preise, Zahlungsbedingungen

3.1. Die Preise verstehen sich als Nettopreise zzgl. der aktuell gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Preise schließen Zoll, Versicherung und sonstige Spesen nicht ein.

3.2. Rechnungen sind sofort und ohne Abzug zur Zahlung fällig, wenn nicht anderslautende besondere Vereinbarungen getroffen werden. burgbad ist berechtigt bei Vertragsschluss Vorauszahlungen oder Sicherheiten auf Kosten des Käufers zu verlangen.

3.3. Kommt der Käufer in Zahlungsverzug, ist burgbad berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 9 %-Punkten über dem jeweils gültigen Basiszinssatz zu verlangen. Die Geltendmachung eines konkreten darüberhinausgehenden Verzugsschadens bleibt vorbehalten.

3.4. Es gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.

 

4. Liefertermine

4.1. Soweit nicht anders angegeben, gelten Lieferzeiten als ca.-Zeiten. Die Einhaltung der Lieferverpflichtungen von burgbad setzt die rechtszeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Käufers voraus. Dazu gehört insbesondere, dass der Käufer die Annahme der bestellten Ware an der von ihm angegebenen Lieferadresse sicherstellt.

4.2. burgbad ist zu Teillieferungen und Teilleistungen berechtigt, wenn diese bei Annahme bei verständiger Würdigung der Lage von burgbad und der eigenen schutzwürdigen Interessen des Käufers zumutbar sind, insbesondere sofern sich die Abweichung im Rahmen der handelsüblichen Toleranzen hält oder es sich bei den jeweiligen Liefergegenständen um verschiedene, nicht zusammengehörende Liefergegenstände handelt.

4.3. Bei Lieferverzögerungen durch den Eintritt unvorhergesehener Ereignisse, die von burgbad nicht zu vertreten sind, insbesondere Betriebsstörungen, behördlichen Maßnahmen, Ausbleiben von Zulieferungen an burgbad oder durch höhere Gewalt verlängern sich etwaige Lieferfristen um die Zeit der Dauer des Hindernisses. Höhere Gewalt liegt insbesondere auch vor bei Arbeitskampfmaßnahmen, einschließlich Streiks und rechtmäßigen Aussperrungen im Betrieb von burgbad oder bei Vorlieferanten von burgbad. In diesen Fällen sind Schadenersatzansprüche des Käufers, außer im Fall von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, ausgeschlossen.

4.4. Befindet sich der Käufer in Annahmeverzug oder hat er eine Verzögerung der Absendung der Ware zu vertreten, wird ein Lagerentgelt in Höhe von 5,00 EUR netto pro Lademeter und Arbeitstag erhoben. 1 Lademeter entspricht 5,7 Kubikmeter. Das Recht des Käufers, im Einzelfall nachzuweisen, dass burgbad durch den vorliegenden Annahmeverzug kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist, bleibt hiervon unberührt. Die übrigen Rechte von burgbad, insbesondere auf Rücktritt vom Kaufvertrag, bleiben ebenfalls unberührt.

 

5. Gefahrtragung, Rüge- und Untersuchungspflicht

5.1. Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert wurde, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder burgbad noch andere Leistungen wie etwa Versandkosten übernommen hat.

5.2. Auf die Regelungen der §§ 377, 378 HGB wird explizit hingewiesen.

 

6. Eigentumsvorbehalt

6.1. burgbad behält sich das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sowie bei Antragstellung auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens ist burgbad zur Rücknahme des Liefergegenstandes berechtigt und der Käufer zur Herausgabe verpflichtet. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Käufer burgbad unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen.

6.2. Der Käufer ist berechtigt, den Liefergegenstand im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuverkaufen. Er tritt jedoch burgbad bereits jetzt alle Forderungen ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen den Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen, und zwar gleichgültig, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft wird. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Käufer auch nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis von burgbad, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt; jedoch verpflichtet sich burgbad, die Forderungen nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. burgbad kann verlangen, dass der Käufer ihm die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern die Abtretung mitteilt. Wird der Liefergegenstand zusammen mit anderen Waren, die burgbad nicht gehören, weiterverkauft, so gilt die Forderung des Käufers gegen den Abnehmer in Höhe des zwischen burgbad und dem Käufer vereinbarten Lieferpreises als abgetreten.

6.3. Für die ordnungsgemäße Erfüllung der Verbindlichkeiten des Käufers ist burgbad berechtigt, angemessene Sicherheiten zu fordern. burgbad verpflichtet sich, die ihr zustehenden Sicherungen insoweit freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden Forderungen, soweit diese noch nicht beglichen sind, um mehr als 10% übersteigt.

 

7. Gewährleistung, Schadenersatz

7.1. Bei Neuware gilt grundsätzlich die gesetzliche Gewährleistungsfrist von zwei Jahren ab Gefahrübergang. Bei Ausstellungsware beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr ab Gefahrübergang.

7.2. Offensichtliche Transportschäden sind burgbad sofort nach Entgegennahme der Ware mitzuteilen. Die insoweit erforderlichen Formalitäten hat der Käufer mit dem Frachtführer zu regeln und insbesondere alle notwendigen Feststellungen zur Wahrung von Rückgriffrechten gegenüber Dritten zu treffen.

7.3. burgbad haftet nur für Schäden, die burgbad oder deren Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet burgbad nur im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie der Verletzung von Kardinalpflichten. Eine Kardinalpflicht ist die Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßiger vertraut oder vertrauen darf.

7.4. Haftet burgbad wegen Pflichtverletzungen aufgrund einfacher Fahrlässigkeit, ist deren Haftung der Höhe nach beschränkt auf die bei Verträgen der in Frage stehenden Art typischen Schäden, die bei Vertragsschluss oder spätestens bei Begehung der Pflichtverletzung vorhersehbar waren, beschränkt. Dies gilt nicht bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

7.5. Schadenersatzansprüche, die von Gesetzes wegen kein Verschulden voraussetzen, bleiben hiervon unberührt.

 

8. Erfüllungsverpflichtung, Unmöglichkeit

8.1. Wird burgbad die gesamte Leistung vor Gefahrübergang aufgrund eines von burgbad zu vertretenden Umstandes unmöglich, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten. Im Falle einer teilweisen Unmöglichkeit oder teilweisen Unvermögens gilt die vorstehende Regelung nur für den entsprechenden Teil. Der Käufer kann in diesem Fall nur vom Gesamtvertrag zurücktreten, wenn er ein berechtigtes Interesse an der Ablehnung der Teillieferung nachweisen kann. Weitergehende Ansprüche des Käufers, insbesondere Ansprüche auf Schadensersatz, sind nach Maßgabe der Regelungen aus Abschnitt 7 ausgeschlossen.

8.2. Tritt die Unmöglichkeit während des Annahmeverzuges oder durch Verschulden des Käufers ein, so bleibt dieser zur Erfüllung verpflichtet.

 

9. Rechtswahl, Gerichtsstand

9.1. Für sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen burgbad und dem Käufer aus oder im Zusammenhang mit der zwischen burgbad und dem Käufer begründeten Geschäftsbeziehung ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts anzuwenden.

9.2. Wenn der Käufer Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist und kein ausschließlicher Gerichtsstand begründet ist, ist der Geschäftssitz von burgbad Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten.


Stand: Oktober 2020